DNA ส่งผลต่อระดับวิตามินและแร่ธาตุอย่างไร?

นอกเหนือจากไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วที่ส่งผลต่อระดับวิตามินและแร่ธาตุ DNA ของคุณยังส่งผลต่อความต้องการวิตามินและแร่ธาตุของคุณ DNA ส่งผลต่อการดูดซึม การขนส่ง และการเผาผลาญวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ผู้ที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมบางอย่าง อาจมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินและแร่ธาตุสูงขึ้น

ข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับวิตามินที่รวมอยู่ในรายงาน?

  • รายงานวิตามินส่วนบุคคลตามยีน (DNA) ของคุณ
  • โอกาสที่คุณจะมีวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าปกติ
  • คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมเพียงพอ
  • ผลจากไลฟ์สไตล์ของคุณ ที่อาจส่งผลต่อระดับวิตามินและแร่ธาตุของคุณ
  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุ
  • ผลเสียของการขาดวิตามินหรือภาวะเป็นพิษจากการได้รับวิตามินมากเกินไป

Vitamin DNA Test ต่างจากการตรวจเลือดในโรงพยาบาลอย่างไร?

Vitamin DNA Test จะตรวจว่าคุณมี DNA จำเพาะ ที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดภาวะขาดวิตามินหรือไม่ ไม่ได้บ่งบอกระดับวิตามิน ณ เวลาที่ตรวจ คุณยังคงจำเป็นต้องตรวจเลือดเพื่อหาระดับวิตามินในเลือด

การตรวจดังกล่าว ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนการตรวจเลือด แต่เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการทางด้านโภชนาการของคุณมากขึ้น