Vitamin DNA Test ต่างจากการตรวจเลือดในโรงพยาบาลอย่างไร?

Vitamin DNA Test จะตรวจว่าคุณมี DNA จำเพาะ ที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดภาวะขาดวิตามินหรือไม่ ไม่ได้บ่งบอกระดับวิตามิน ณ เวลาที่ตรวจ คุณยังคงจำเป็นต้องตรวจเลือดเพื่อหาระดับวิตามินในเลือด

การตรวจดังกล่าว ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนการตรวจเลือด แต่เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการทางด้านโภชนาการของคุณมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>