ทำความรู้จักหน้าที่ของ DNA

DNA เป็นกรดนิวคลิอิก ที่จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งคน, พืช, สัตว์, แบคทีเรีย, เชื้อรา ยกเว้นเชื้อไวรัส โดย DNA ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโครโมโซม วางตัวอยู่ในนิวเคลียสภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ หน้าที่ของ DNA จะช่วยบ่งบอกโครงสร้างทางเคมีของยีน อธิบายถึงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งถึงสิ่งมีชีวิตอีกรุ่นหนึ่ง และเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขข้อสงสัยที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกแต่ละชนิดสามารถที่จะดำรงชีวิต ดำรงเผ่าพันธุ์ และสามารถที่จะสืบทอดลักษณะต่างๆ มาได้อย่างไร

DNA คืออะไร?

DNA สารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อรุ่น โดยผ่านกระบวนการจำลองตนเอง หรือ DNA Replication ซึ่งโครงสร้างของ DNA นั้น ประกอบไปด้วยโพลีเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ 2 สาย พันเป็นเกลียวคู่ ที่ประกอบไปด้วย น้ำตาล หมู่ฟอสเฟส เบสหรือรหัสพันธุกรรม ได้แก่ อะดีนีน, ไทมีน, ไซโดซีน และกัวนีน ที่มีการใช้ถ่ายทอด ส่งต่อไปยังรุ่นลูกและจากรุ่นลูกไปยังรุ่นหลาน รวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ข้อมูลสุขภาพเชิงลึก พรสวรรค์ โดยสามารถแปลรหัสเหล่านี้ออกมาเป็นโปรตีนที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ เรียกช่วงหนึ่งของ DNA ที่สามารถผลิตเป็นโปรตีนได้ว่า ยีน และเนื่องจากมีการส่งต่อทาง DNA โดยตรง ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถพบได้จากการ ตรวจ DNA Welala จึงไม่แปลกที่หากภายในครอบครัว ลูกจะมีลักษณะ รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ สุขภาพ ที่เหมือนกับพ่อแม่

หน้าที่ของ DNA

หน้าที่ของ DNA ประกอบไปด้วย 2 หน้าที่หลักด้วยกัน คือ การจำลองตัวเองในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์ หรือเป็นการสร้าง DNA ใหม่ ที่เหมือนกันกับ DNA เดิม และถ่ายทอดข้อมูลผ่าน RNA โดยที่ DNA จะถูกถอดรหัสเพื่อทำการสร้าง RNA ที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดการเรียงตัวของกรดอะมิโน ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และด้วยหน้าที่หลักทั้ง 2 ประการนี้ของ DNA จะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะสืบทอดลักษณะประจำของเผ่าพันธุ์ และสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ตนเองต่อไปได้

1. จำลองตัวเอง (DNA replication)

จากการศึกษาพบว่า การจำลองตัวเอง หรือ DNA Replication สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต สามารถที่จะสร้างและจำลองตัวเองได้ในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์ เพื่อเป็นการสร้าง DNA ที่มีหน้าตาและองค์ประกอบเหมือนเดิมทุกประการ ให้แก่เซลล์ใหม่ โดยการจำลองตัวเองของ DNA นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน เริ่มต้นจากการจำลองตัวเองของ DNA มาต่อที่การขยายยาวของสายโพลลีนิวคลีโอไทด์สายใหม่ ที่สามารถแบ่งออกได้เป็นสายต่อเนื่องและสายไม่ต่อเนื่อง และไปถึงจุดสิ้นสุดการจำลองตัวเองของ DNA โดยในตำแหน่งนี้จะมีสุดสิ้นสุดของการจำลองตัวเองของ DNA อยู่ที่ตำแหน่งนี้ 20 คู่เบส โดยจะมีโปรตีนที่ทำการจดจำตำแหน่งเข้ามาตรวจจับเพื่อหยุดการจำลองตัวเองของ DNA ลง

2. ถ่ายทอดข้อมูลผ่านอาร์เอ็นเอ (transcription)

การถ่ายทอดข้อมูลผ่าน RNA คือ หนึ่งใน หน้าที่ของ DNA ที่เป็นหน้าที่หลัก โดย DNA จะสามารถถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA โดย RNA ที่ได้จากการถอดรหัสนี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดให้กรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเรียงตัว ที่ซึ่งโปรตีนที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้จะถูกนำเอามาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างส่วนต่างๆ ของเซลล์ร่างกาย อีกทั้งช่วยเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ

DNA Test การตรวจสุขภาพเชิงลึกที่ทำได้เองที่บ้าน

DNA คือ สิ่งที่จะส่งต่อถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมจากพ่อแม่หรือจากรุ่นสู่รุ่น เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เผ่าพันธุ์, ลักษณะทางกายภาพ, ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ, การแพ้, พรสวรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันสามารถที่จะทราบได้ถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เหล่านี้ เพื่อทำความรู้จักตัวเอง รับรู้ความเสี่ยงที่ส่งต่อผ่านทาง DNA ทราบได้ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างทันท่วงทีด้วยการตรวจ DNA Test ที่มีความแม่นยำและถูกต้อง

โพสต์ล่าสุด